UAM Czech Republic, s.r.o.

Your European .NET Micro Framework Distributor

Microsoft Account
Product photo

EUR 6.49

Piezo Buzzer Module – Netduino Go


EUR 7.85 incl. VAT

pcs item stock if not stocked
1netduino G piezo buzzer REV.A 5